Lukostřeleckého klubu Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd

I.Základní ustanovení

Spolek s názvem Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd (dále jen LK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují lukostřelecký sport, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem LK je Dlouhý Újezd 180, Tachov, PSČ 347 01

LK bylo přiděleno IČO: 27026540

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností LK je:
  1. provozovat lukostřelecký sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  4. vést své členy a ostatní zájemce o lukostřelecký sport k dodržování základních sportovních, bezpečnostních, etických a mravních pravidel,
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
  8. LK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.Orgány LK

 1. Orgány LK jsou:
  1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
  2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
  3. předseda jako orgán statutární.
 2. Valná hromada:
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem LK. Valná hromada je složena ze všech členů LK starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem LK, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
  2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to na elektronickou adresu.
  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
  4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
   2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky LK, rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
   3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
   4. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
   5. schválení výsledku hospodaření,
   6. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem LK,
   7. určení hlavních směrů činnosti LK,
   8. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
   9. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
   10. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
  7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
  8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
  9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
  10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
  11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda LK nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
  12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu LK, a to na požádání.
 3. Výkonný výbor:
  1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti LK v období mezi zasedáními valné hromady.
  2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán LK. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.
  3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
  4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
  5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů LK.
  6. Výkonný výbor zejména:
   1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
   2. organizuje a řídí činnost LK,
   3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy LK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
   4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
   5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku LK,
   6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
   7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 4. Předseda
  1. Předseda je statutárním orgánem LK. Předseda jedná jménem LK, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem LK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit LK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2. Předseda podepisuje jménem LK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu LK připojí svůj podpis.
  3. Funkční období předsedy je čtyřleté.

IV. Členství

 1. Druhy členství
 1. Členství v LK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 2. Členství se rozlišuje na:
  1. řádné
  2. přidružené
  3. čestné
 1. Řádným členem LK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností LK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy LK.
 2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 3. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti LK a přispívat k naplnění jeho účelu.
 4. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
 5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti LK, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
 6. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 7. LK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor, a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 8. Údaje o členech LK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je LK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v LK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od LK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 10. Členská práva a povinnosti
  1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
  2. Členská práva, která přísluší všem členům:
   1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti LK,
   2. být informován o činnosti LK,
   3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
   4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti LK,
   5. účastnit se jednání orgánů LK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
   6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
   7. ukončit kdykoli své členství.
  3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
   1. podílet se na řízení LK,
   2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady osobně, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
   3. volit a být volen do všech volených orgánů LK za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
  4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
   1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti LK,
   2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy LK a základní normy sportovního chování,
   3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů LK,
   4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží LK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno LK.
  5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
   1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v LK, pokud o tom příslušný orgán LK podle stanov rozhodl,
   2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
   3. Zánik členství
    1. Členství v LK zaniká:
    2. vystoupením člena,
    3. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
    4. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů LK, usnesení a rozhodnutí orgánů LK nebo jiných členských povinností,
    5. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
    6. zánikem LK bez právního nástupce.
   4. Zánik členství vyloučením
    1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou LK poskytl.
    2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
    3. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku LK jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,
  4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, apod.,
  6. dary.
 2. Majetek LK je ve vlastnictví LK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, o jeho nabývání a pozbývání i všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem LK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. V případě zrušení LK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace bude rozdělen mezi řádné členy LK rovným dílem. Jestliže LK obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI. Závěrečné ustanovení

Stanovy lukostřeleckého klubu Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd jsou závazným dokumentem pro všechny členy klubu. Tyto stanovy nabyly platnosti dnem schválení na valné hromadě LK dne 7.11.2015 a účinnosti dnem zapsání změn do veřejného rejstříku.

………………………………………….

Ing. Jana Kolihová

předseda klubu

V Dlouhém Újezdě, 7. listopadu 2015