SMĚRNICE PROPLÁCENÍ DOTACE MUJ KLUB 2022 – startovné,cestovné,nocležné

Směrnice se vztahuje na vyplácení nákladů startovné, cestovné, nocležné pouze na za účast na MČR žactva a dorostu a Přebory žactva. Finance budou vypláceny zletilým závodníkům a zákonným zástupcům dětí a trenérům.

  1. Startovné

Startovné bude propláceno veškeré za účast na MČR žactva a dorostu a Přeborech žactva. Bude propláceno na základě předložených účetních dokladů.

  1. Cestovné

Výše uvedené osoby mají nárok na cestovné ve výši ceny jízdenky hromadné dopravy. Pokud použijí vlastního automobilu, bude jim vyplacen příspěvek na dopravu ve výši:

4,50 Kč / km za přepravované osoby pouze na MČR a Přebory ČR

  1. Nocležné

Nezajistí – li pořadatel řádné ubytování, náleží výše uvedeným osobám úhrada nákladů na ubytování do stanoveného limitu 800,- Kč/osobu a noc. Ubytování se vyplácí pouze závodním střelcům a trenérům při účasti na MČR a Přeborech ČR na základě předloženého účetního dokladu.

Nárok na výplatu nocležného vzniká pouze, pokud jsou MČR nebo Přebory ČR ve větší vzdálenosti než je 150 km u jednodenních závodů, nebo více jak 100 km u závodů dvojdenních.

  1. Dodatek

V případě nevyčerpání celé částky dotace je v pravomoci výboru rozhodnout o způsobu přerozdělení financí na jiné účely dle podmínek dotačního titulu Můj klub 2022

  1. Přerozdělení

Vzhledem ke skutečnosti, že dotace má omezené prostředky, bude přerozdělení financí vypláceno ve výši % vypočtené částky, kterou výše dotace umožní.

Upřednostnění výplaty bude vypočteno v následujícím pořadí:

1. Startovné

2. Cestovné

3. Nocležné

4. Rozhodnutí výboru o dalším čerpání

Projednáno a schváleno na VH 6.1.2022